Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen
The Spiritual Gym is opgericht door Caroline Westerbeek en richt zich op de doelgroep volwassenen. The Spiritual Gym is gevestigd aan de van Oldenbarnveldtstraat 67 te Amsterdam. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73951846.
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 

2. Definities
a. Opdrachtnemer; Coachpraktijk The Spiritual Gym
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

3.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met The Spiritual Gym en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Privacy
The Spiritual Gym is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de gecoachte dan wel de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Uw privacy wanneer u de internetsite bezoekt kan The Spiritual Gym persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. The Spiritual Gym zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Uw gegevens gebruikt The Spiritual Gym voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het uitvoeren van voor u te verrichten werkzaamheden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat  The Spiritual Gym zorgvuldig te werk. The Spiritual Gym gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die The Spiritual Gym jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. 

The Spiritual Gym behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6. Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van The Spiritual Gym is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. The Spiritual Gym is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Spiritual Gym.
Vergoeding aan de gecoachte of directe verwanten kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van coachpraktijk Veerkracht.
De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

6a. Aansprakelijkheid Website
Hoewel The Spiritual Gym zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. wijst The Spiritual Gym uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of The Spiritual Gym zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. The Spiritual Gym verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. The Spiritual Gym geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

7. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Caroline Westerbeek. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Tarieven zijn inclusief BTW.

8. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur.
De gecoachte verplicht zich de betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van CAW Westerbeek, Amsterdam. NL31BUNQ2034578872.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal The Spiritual Gym een betalingsherinnering sturen. Indien betaling uitblijft kan The Spiritual Gym de openstaande vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

9. Verhindering:
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Bij ziekte is overleg mogelijk.
Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch. U kunt bellen naar: 06 44 016 728.

10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

13. Gelinkte internetsites
Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door The Spiritual Gym wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. The Spiritual Gym aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites wordt gepubliceerd waarnaar wordt gelinkt of verwezen. The Spiritual Gym draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat The Spiritual Gym de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; The Spiritual Gym aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. The Spiritual Gym behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

16. Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij The Spiritual Gym of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over The Spiritual Gym.

17. Handelsmerken, service-merken en logo’s

Het gebruiksrecht van handelsmerken, service-merken en logo’s (‘merken’) die op deze site en/of op enige andere website van The Spiritual Gym voorkomen, berust bij The Spiritual Gym. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Spiritual Gym.